Algemene voorwaarden

Voorwaarden bij lidmaatschap korfbalvereniging Hemur Enge

1. Definities
De persoon die zich door middel van het inschrijfformulier of online inschrijfformulier van korfbalvereniging Hemur Enge te Amerongen (hierna: Hemur Enge) inschrijft, gaat daarmee een lidmaatschap aan bij Hemur Enge en wordt hierna aangeduid als ‘lid’. Indien het lid minderjarig is, staat ‘het lid’ gelijkaan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Zij dienen het inschrijfformulier (mede) te ondertekenen en zijn derhalve betaling plichtig. Er zijn twee soorten lidmaatschap: (1) een spelend lid, waarbij het lid deelneemt aan de trainingen en de competitie en derhalve aan wedstrijden; (2) niet-spelend lid, waarbij het lid alleen deelneemt aan trainingen en eventueel georganiseerde toernooien.

2. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

3. Statuten en huishoudelijk reglement
Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij de secretaris.

4. Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. Vanaf dat moment is men verplicht contributie te betalen. De contributie wordt in principe berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld. Een aankomend lid heeft recht op drie maal kosteloos meetrainen.

5. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen beëindigd per einde van het verenigingsjaar als bedoeld onder 2. Opzeggingen moeten vóór 1 mei schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit in verband met het maken van teamindelingen en verenigingsplanning. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar of een te late opzegging is het lid nog contributie voor de rest van het verenigingsjaar als bedoeld in onder 2 verschuldigd.

6. Wijziging lidmaatschap
Wijzigingen van niet spelend lid naar spelend lid of van spelend lid naar niet spelend lid zoals bedoeld onder 1 kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt her berekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzingen of andere wijzigingen worden door het lid zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven aan de ledenadministratie.

7. Kleding
Ieder team van Hemur Enge speelt in gesponsorde shirts. Deze shirts worden gezamenlijk op toerbeurt per team gewassen. De trainer(s)/coach(es)/aanvoerder zullen hiervoor een verdeling maken. Ieder speler dient ook te beschikken over een zwart kort sportbroekje (heren) of – rokje (dames) en zaal- en veldschoenen (zowel voor gras als kunstgras).

8. Boetes
Boetes die als gevolg van het niet nakomen van regels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

9. Contributie
Contributies voor spelende leden worden met ingang van het lidmaatschap maandelijks geïncasseerd van het door het lid op het inschrijfformulier vermelde rekeningnummer. Hiervoor dient het lid een machtiging te geven aan Hemur Enge. Automatische incasso vindt omstreeks elke vijftiende dag van de maand plaats. De actuele contributiebedragen staan vermeld op de site, www.hemurenge.nl. Het lid is verplicht te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor eventuele kortingen. Bij uitblijven van betaling behoudt Hemur Enge zich het recht voor om de vordering, na aanmaning, uit handen te geven aan een incassobureau. Daarbij behoudt Hemur Enge zich het recht voor alle in dit verband gemaakte kosten door te berekenen aan het lid.

10. Verenigingswerk
Hemur Enge bestaat uit en door vrijwilligers. Uiteraard kunnen leden zelf aangeven op welke gebieden zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Naast facultatieve functies wordt iedere ouder/verzorger van de leden van de F- t/m A-teams geacht een (aantal) keer per veldseizoen kantinedienst te draaien. Dit staat onder beheer van de Barcommissie, die de leden nader informeert over deze verplichting en de inhoud hiervan. Bij het niet-nakomen van deze verplichting wordt het lid een boete van €25,- in rekening gebracht. Het bestuur is bevoegd uitzonderingen op deze verplichting te maken voor de aanvang van het verenigingsjaar als bedoeld onder 2.

11. Vervoer
Als lid bent u verplicht een aantal keer per seizoen het vervoer naar uitwedstrijden voor uw rekening te nemen. Dit vervoersschema wordt aan het begin van het veld- en zaalseizoen bekend gemaakt. Bent u niet in de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

12. Aanwezigheid
Kunnen leden niet aanwezig zijn bij een korfbalwedstrijd, dan dienen zij zich via het wedstrijdsecretariaat tijdig af te melden. Meer informatie staat hierover op de website. Kunnen leden niet aanwezig zijn op een training dan zijn zij verplicht om zich af te melden bij hun trainer.

13. Nieuwsbrief
U ontvangt wekelijks per e-mail een nieuwsbrief van Hemur Enge. Ook kunt u de website, www.hemurenge.nl, raadplegen voor actuele informatie. De nieuwsbrief wordt naar het e-mailadres verstuurd dat u in dit lidmaatschapsformulier hebt opgegeven. U bent als lid zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de hierin verstrekte informatie. Wijzigingen in de contactgegevens kunnen worden doorgegeven zoals aangegeven onder 6.

14. Toestemming foto’s en andere beeldopnames
Het inschrijven als lid houdt tevens in dat het lid toestemming geeft voor het tijdens trainingen, wedstrijden en activiteiten maken van foto’s of andere beeldopnames waarop het lid wordt getoond. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Hemur Enge voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Het lid kan hiertegen voor het begin van het verenigingsjaar als bedoeld onder 2 schriftelijk bezwaar maken. Uiteraard kan het lid dit ook ter plekke aangeven bij de betreffende fotograaf/cameraman.

15. Privacyverklaring
Voor de privacy verklaring verwijzen we u door naar dit document.